KONTAKT - CONTACT

skolas pārzine

KARĪNA FOLTZER

Skolas pārzine

ZANDA ZILAOTE

adrese - address 

1385 ANDREWS AVENUE

LAKEWOOD, OH 44107

Klīvlandes Latviešu Draudzes Skolu ir daļa no Klīvlandes Apvienotās Latviešu Evaņģēliskas Luteriskās Draudzes

The Cleveland Latvian Church School is a part of the United Latvian Evangelical Lutheran Church of Cleveland

Informācija par mūsu draudze/Information about our congregation:

www.klivdraudze.org

SEKOJIET MUMS UZ FACEBOOK! FOLLOW US ON FACEBOOK! @KLIVDRAUDZESSKOLA